Hudobné kolokvium - Suchoň ako pedagóg a teoretik

Hudobné kolokvium - Suchoň ako pedagóg a teoretik

V umelecko-publicistickom cykle Hudobné kolokvium autorka Lýdia Dohnalová predstavuje slovenských muzikológov a hudobných teoretikov. V septembri 2008, keď sa oslavovala storočnica Eugena Suchoňa, pripravila reláciu o zakladateľovi slovenskej modernej hudby z pohľadu jeho vedecko-pedagogického pôsobenia.

Suchoň je tvorcom prvej slovenskej národnej opery Krútňava. Ako jednému z mála slovenských skladateľov mu vyšla partitúra vo viedenskom vydavateľstve Universal Edition (Baladická suita). Storočnica jeho narodenia je zaradená do kalendára výročí UNESCO.

Tentoraz nás však zaujíma Suchoň ako pedagóg a teoretik. Výraznou mierou sa zaslúžil o formovanie profesionálneho hudobného školstva na Slovensku. Učil teóriu a obligátny klavír na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (1938 - 1948). Pôsobil ako profesor na Katedre hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave (1950 - 1960). Po zlúčení tejto školy s Filozofickou fakultou Univerzity Komenského tu ako profesor Katedry hudobnej vedy zotrval až do svojho odchodu do penzie v roku 1974. Tieto skúsenosti Suchoň zúročil pri písaní vedecko-teoretických prác.

Účastníkmi Hudobného kolokvia o Eugenovi Suchoňovi boli skladateľ Juraj Hatrík, muzikológ Ľubomír Chalupka a slovenská klaviristka Klára Havlíková.

Blok klasickej hudby pripravuje redaktorka Melánia Puškášová.

[foto: Ladislav Pákozdy, Archív Hudobného centra]

 

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame