Svedok časov minulých - Jozef Škultéty

Svedok časov minulých - Jozef Škultéty

Historik a filológ Jozef Škultéty bol za svoje národné presvedčenie a aktivity v prospech Slovákov za Rakúsko-Uhorska šesťkrát vo väzení. Po rozpade monarchie a vzniku Československej republiky pôsobil ako expert pre slovenské veci na mierovej konferencii v Paríži. Stal sa profesorom na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a čestným doktorom Karlovej univerzity v Prahe. Na viacerých úsekoch kultúrneho a vedeckého života pôsobil aktívne do vysokej staroby (doživotný správca Matice slovenskej).

Patril k vedúcim osobnostiam slovenského národného hnutia, politického aj kultúrneho života na Slovensku. Literárnokritickej práci sa venoval najmä na stránkach Slovenských pohľadov a Národných novín. Venoval sa obdobiu národného obrodenia a štúrovskej literatúre. Je autorom mnohých jazykovedných príspevkov z dejín jazyka a porovnávacej jazykovedy.

Časopis zemského učiteľského spolku Slovenský učiteľ pri príležitosti jeho 70. narodenín v roku 1923 napísal:

Škultéty žiada si vidieť Slovákov žijúcich zo svojej sily, zo svojskej kultúry, svojským spôsobom, kultúru tú avšak treba tvoriť, budovať keď aj pomocou bratov, ale predsa len nám samým. Škultéty je teda vyznávačom osobitného slovenského národa a samostatnej spisovnej reči slovenskej, proti ktorej sa útočí v najnovšej dobe koncentrovane zo všetkých strán, a ktorej on vždy a voči každému stane na obranu."

Baťko Jozef Škultéty, lebo tak je zapísaný do národného povedomia, zomrel 19. januára 1948 v Martine vo veku 94 rokov. Pochovaný je na martinskom Národnom cintoríne. Literárny historik Tomáš Winkler o ňom napísal knihu Svedok časov minulých, úryvok z nej si môžete vypočuť v podaní Jozefa Šimonoviča a Ivana Lacu.

                                             ---------

V publicistickom bloku na Rádiu Pyramída si ďalej môžete vypočuť rozprávanie cestovateľa, geografa a pedagóga Petra Mariota v relácii Maroša Bančeja Skicár (2002). V cykle Galéria slávy (2010) predstaví Jozef Leikert Alexandra Dubčeka. A pripomenieme si tiež literárneho historika a pedagóga Andreja Mráza a spisovateľa, prekladateľa a politika Imricha Kružliaka.

Blok publicistiky pripravuje redaktor Marián Grebáč.

[foto: wikipedia]